jak se stát členem

Postup, jak se stát členem

  • Seznámit se se stanovami, etickým kodexem a podmínkami členství na stránkách www.apoeu.cz.
  • Vyplnit přihlášku podle druhu členství.
  • Přihlášku vytisknout, podepsat a v originále zaslat na adresu: Asociace profesionálních obchodníků, o.s. (APO), Klánova 28/492, 147 00 Praha
  • Po schválení členství obdržíte informace o tom, kam zasílat členské příspěvky. Tyto peníze budou použity na provoz asociace.
  • Využívat výhody členství v APO a spolupracovat a rozvíjet činnost v rámci organizace.

Užitečné dokumenty

Bankovní spojení: Fio banka, 2300200943 / 2010

QR platba – číslo účtu APO pro placení členského příspěvku:

QR platba - číslo účtu pro členy

 

Podmínky členství v asociaci profesionálních obchodníků

V souladu se stanovami Asociace profesionálních obchodníků, o.s. (APO) dle Čl. 7 se členem sdružení může stát každá právnická nebo fyzická osoba (bližší specifikace v Čl. 7 odst. 3). Členem APO se stane po odsouhlasení přijetí za člena představenstvem a po zaplacení členských příspěvků na daný kalendářní rok. Z členství v APO pak vyplývají všechna práva a povinnosti v souladu se stanovami sdružení. V případě ukončení spolupráce nebo poměru se zařazeným jedincem v rámci skupinového členství jeho místo nezaniká, ale může být nahrazeno jinou osobou na obdobné pozici dle požadavků člena, v rámci jehož členství byl jedinec veden.

 

Výše členských příspěvků se odvíjí na základě typu členství (bližší specifikace v Čl. 7 odst. 2) následovně:

 

Varianta členství

Typ členství

Sekce*

Roční členský příspěvek

INDIVIDUÁLNÍ

Profesní

ZAM, OSVČ

2.000 Kč

Partnerské

ZAM, OSVČ

zdarma

Čestné

ZAM, OSVČ

zdarma

Volné

ZAM, OSVČ

1.500 Kč

Studentské

ST, OSVČ

500 Kč

SKUPINOVÉ

MP

5.000 Kč + 1.000 Kč/člen

SP

12.000 Kč + 1.000 Kč/člen

VP

16.000 Kč + 1.000 Kč/člen

ostatní

5.000 Kč

10 + 500 Kč/člen

*Sekce: ZAM= zaměstnanec, OSVČ = živnostník, MP = malé podniky (do 50 zaměstnanců), SP = střední podniky (do 250 zaměstnanců), VP = velké podniky (nad 250 zaměstnanců), ST = student, ostatní = nezisková organizace, družstvo, státní organizace.

 

Stanovy

Přepracované a doplněné stanovy Asociace profesionálních obchodníků, o.s. na základě schůze Valné hromady dne 15. února 2012, v Praze:

 

Čl. 7

Členství ve sdružení

(1)   Členství ve sdružení je dobrovolné a výběrové.

(2)   Formy členství jsou:

a. individuální

ai. Profesní – představuje seskupení osob, které se aktivně zabývají obchodní činností po dobu nejméně 3 let.

aii. Volné – představuje skupinu osob, mají zájem o obchod a nesplňují podmínky pro vstup do Profesního členství.

aiii. Čestné – sdružuje významné osobnosti ve světě obchodu. Držitele tohoto členství schvaluje představenstvo na základě návrhu Výkonné rady.

aiv. Studentské – představuje skupinu studentů středoškoláků nebo vysokoškoláků  v denním studiu se zájmem o obchod.

av. Partnerské – představuje skupinu osob se zájmem o obchod, která se podílí na chodu sdružení a to pracovně nebo dotačně. Držitele tohoto členství navrhuje a schvaluje představenstvo.

b. skupinové – sdružuje právnické osoby zabývající se prokazatelně obchodní činností a ostatní organizace se zájmem o oblast obchodu.

(3)   Členem sdružení může být jen fyzická nebo právnická osoba, která:

a. souhlasí se stanovami sdružení, etickým kodexem, sdílí hodnoty sdružení a snaží se je dodržovat

b. na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti ní zahájeno konkurzní řízení, návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku ani není v likvidaci,

c. plní řádně povinnosti členů vymezených kapitolou Čl. 7 Stanov.

(4)   O přijetí nového člena sdružení rozhoduje představenstvo na základě žádosti kandidáta, vyplněného členského dotazníku, jeho prezentace a podmínek členství stanovených stanovami sdružení.

(5)    Každý nový člen je povinen uhradit členský poplatek odpovídající typu členství ve výši platné ke dni přístupu ke sdružení do 30 dnů od přijetí za člena.

(6)    Členství ve sdružení zaniká

a. vystoupením člena ze sdružení na základě písemného oznámení o ukončení členství adresované prezidentovi  sdružení. K zániku členství dochází dnem doručení oznámení o ukončení členství.

b. rozhodnutím představenstva o vyloučení, pokud člen přestal splňovat podmínky členství nebo se provinil proti členským povinnostem.

c. neuhrazením členského příspěvku do 30 dnů od doručení písemné upomínky na adresu sídla člena.

d. smrtí člena sdružení nebo zánikem právnické osoby, která je členem sdružení.

e. zánikem sdružení.

(7)    Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení uhrazených členských příspěvků ani vstupního poplatku.

 

 

Komentáře nejsou povoleny.