kodex obchodníka

Etický kodex obchodníka a člena APO

 

Dodržování společně sdílených hodnot, norem chování a jednání členů Asociace profesionálních obchodníků je důležitým závazkem, ale i příspěvkem každého člena k vytváření a posilování dobrého jména profese obchodníků.

 

Tento kodex platí pro všechny členy APO, kteří svou účastí v asociaci se zavazují k dodržování etického kodexu, podporování a sdílení společných hodnot a vizí asociace.

 

PROFESIONALITA

 1. Vykonává svou činnost v souladu s dobrými mravy a se zásadami poctivého obchodního styku a konkurence.
 2. Při výkonu své činnosti dodržuje obecně závazné právní předpisy, všechna ustanovení etického kodexu a pravidla profesionálního chování v souladu s obecně uznávanými etickými principy
 3. Předchází sporům, v případě jejich vzniku vždy usiluje o smírnou a efektivní cestu řešení.
 4. Ve vztahu k ostatním subjektům obchodního trhu vystupuje vždy jako profesionál a to zejména v náročných a složitých situacích.
 5. Uvědomuje si, že je plně zodpovědný za své jednání a chování vůči dalším osobám. Při obchodních jednáních zvládá stresové situace, má své emoce pod kontrolou, jedná a chová se efektivně.

ČESTNOST A DŮVĚRYHODNOST

 1. Je čestný a jedná tak, aby splnil všechny své závazky a dohody.
 2. Nezneužívá svého vlivu, postavení a důvěry zákazníků, k osobnímu prospěchu na úkor druhých.
 3. Vždy hledá a prosazuje taková řešení, která jsou oboustranně výhodná pro všechny zúčastněné strany.
 4. Během procesu zakázky i po jejím skončení zachovává mlčenlivost ohledně informací, které se během procesu od zadavatele dozvěděl.
 5. Aktivně poskytuje ostatním členům APO a svým partnerům informace, které jim umožní získat a udržet vlastní čestné postavení v podnikání.
 6. Odsuzuje praktiky nekalé soutěže jako například uplácení, pomlouvání a šíření zavádějících informací.

ODPOVĚDNOST

 1. Profesní odpovědnost je pro něho prioritou a je vždy před osobními zájmy.
 2. Pracovní úspěchy obchodníka a výkonnost jsou hodnoceny podle jeho pracovních výsledků.
 3. Uvědomuje si, že je reprezentant zájmů zaměstnavatele, přebírá zodpovědnost za naplnění stanovených úkolů, za ochranu svěřeného majetku a povinnost maximalizovat očekávané podnikatelské výnosy.
 4. Řešení pro zákazníka vždy navrhuje na základě zjištěných požadavků, potřeb a priorit zákazníka, které ovšem musí vhodným způsobem generovat jak v zájmu zákazníka, tak také v zájmu vlastní firmy.
 5. Ke každé zakázce přistupuje s vědomím, že je schopen zakázku odborně a efektivně splnit sám nebo s odpovídající odbornou asistencí svých spolupracovníků nebo dalších dodavatelů.
 6. Uvědomuje si rizika a spoluzodpovědnost za případy, kdy zákazníka informuje nepravdivě o svém produktu a službě, případně zamlžuje důležité skutečnosti. Snaží se těmto případům předcházet nebo hledat jiná řešení.

SPOLUPRÁCE A PODPORA

 1. Aktivně sdílí své vědomosti, znalosti a zkušenosti s ostatními a nabízí informace a zkušenosti druhým.
 2. Osobně se angažuje při budování a udržování přátelských a kolegiálních vztahů se členy APO, partnery a všemi, kteří podporují tyto  hodnoty.
 3. Je tolerantní k lidem, k jejich individuálním odlišnostem. Citlivě a se zájmem přistupuje ke každému člověku.
 4. Podporuje nebo se aktivně podílí na tvorbě projektů pro všechny, kteří potřebují odbornou pomoc členů APO.

CELOŽIVOTNÍ ROZVOJ

 1. Usiluje o zvyšování své odborné kvalifikace a pracovních dovedností a hledá příležitostí pro jejich aplikaci do praxe.
 2. Udržuje si optimismus, nadhled a sebedůvěru, které jsou významným zdrojem jeho motivace.
 3. Podporuje rozvoj kreativity, hledá nové tvůrčí náměty na řešení existujících problémů a spoluvytváří atmosféru tolerantnosti vůči omylům při pokusu o realizaci něčeho nového.
 4. Celoživotně usiluje o sebezdokonalování svých osobních kvalit a hodnot.

BUDOVÁNÍ ZNAČKY PROFESIONÁLNÍ OBCHODNÍK

 1. Každý člen cítí svou hrdost na vlastní práci a je si vědom její role, smyslu a unikátnosti.
 2. Svým přístupem, vystupováním a jednáním dbá na zachování nejen své dobré pověsti a dobrého jména APO, ale je si vědom toho, že tím vším vytváří a posiluje dobrého jméno této profesi na trhu.
 3. Aktivně podporuje všechny příležitosti, které povedou k zvyšování prestiže profesionálního přístupu k zákazníkům.

 

Komentáře nejsou povoleny.