co je APO

Asociace profesionálních obchodníků (APO) je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo podnikatelů, nebo se zajímají o tuto profesi nebo obor.

Hlavním cílem APO je zvyšování kvality práce obchodníků, obchodních manažerů a podnikatelů, propagace etických a profesních standardů, kultivace trhu prostřednictvím členů a sdílení informací této profese a oboru.

Posláním APO je vytvoření mezinárodní platformy pro komunikaci, sdílení, standardy, rozvoj a spolupráci všech, kteří ctí a propagují vize, cíle, hodnoty a kodex APO.

 

Činnosti APO

 1. Prostor pro komunikaci a sdílení informací
 2. Inspirování
 3. Sdílení zkušeností v klubech APO
 4. Měření a pozorování obchodních interakcí v souvislostech
 5. Doporučování produktů a služeb pro obchodníka
 6. Informace veřejnosti
 7. Analýza postoje zákazníka vs. obchodníka
 8. Mezinárodní spolupráce
 9. Fundraising
 10. Inspirace při hledání rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

zaměření APO

 1. Komunikovat a sdílet hodnoty, principy a nové směry v práci obchodníků formou shromažďování, zpracování a výběru významných informací a podnětů.
 2. Inspirovat a rozvíjet pomocí tvorby standardů, certifikací společných aktivit a podpory profesionálního vzdělávání.
 3. Tvořit a pomáhat formou vytváření etických a odborných standardů, projektů podporující hodnoty APO, publikační a prezentační činností pro odbornou i širokou veřejnost.
 4. Propagovat a prosazovat hodnoty a myšlenky APO mezi svými členy i v širším okruhu.

výhody členství

Z jakého důvodu se stát členem APO?

 

„Mám osobní zájem komunikovat, sdílet a podporovat hodnoty a principy uvedené v kodexu obchodníka APO.“

 1. BÝT SOUČÁSTÍ VÝZNAMNÉ SKUPINY, která je unikátní a ojedinělá, má vizi a vlastní hodnoty. Být v osobním kontaktu se zkušenými a profesionálními členy APO, kteří ve své profesi dosáhli významných úspěchů a prestižních rolí i na mezinárodní úrovni.
 2. MOŽNOST SDÍLENÍ zkušeností s obchodníky, manažery, podnikateli a významnými osobnostmi z prostředí obchodu. Výměna praktických informací, podnětů a trendů v nekonvenčním přístupu obchodníků prostřednictvím osobních setkání a společných akcí či webových konferencí a diskusí.
 3. VÝZVA K ROZVOJI A SEBEREALIZACI. Mít možnost se porovnávat s ostatními prostřednictvím soutěží a akcí APO, získat podnětné informace o vlastních interakcích v unikátním konceptu Balance management Business. Účastnit se aktivit při vytváření profesních principů a standardů. Osobně vytvářet a prezentovat nové přístupy a formy v obchodování a publikovat závěry v rámci komunikačních platforem APO. Navrhovat témata pro činnost APO a pro společná setkání v rámci APO, aktivně se jich účastnit.
 4. VLIV NA ČINNOST A MOŽNOST PŘÍMÉ ÚČASTI V ORGÁNECH APO. Podílet se na všech činnostech sdružení, které pro vás budou inspirativní a podnětné pro vaší praxi nebo zájmy.Mít možnost volit členy orgánů APO a být do nich volen. Ovlivňovat svými podněty a návrhy fungování organizace.
 5. INDIVIDUÁLNÍ PODPORA A TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE. Nacházet v APO podporovatele pro svoje aktivity, včetně řešení svých pracovních či osobních problémů. S pomocí APO prezentovat zásadní závěry v odborných článcích či knižních publikacích pro veřejnost. Podílet se na přípravách společných setkání a konferencí.
 6. PŘÍSTUP K INFORMACÍM. Dostávat aktuální informace o aktivitách organizace a jejich členů. Mít přístup ke specifickým informacím určených pouze členům APO. Mít přístup k novinkám ze světa, k aktivitám partnerských organizací a dalších organizací souvisejících s obchodem.
 7. VÝZNAMNÉ SLEVY. Využívat významné slevy na všechny aktivity APO i aktivity partnerských organizací.

historie

členové, popis vzniku

 • 2012 - zvolena výkonná rada sdružení
 • 2012 - aktualizace stanov sdružení
 • 2012 - Ing. Lubor Lepič jmenován pátým členem představenstva
 • 2012 - definice produktů APO - Kluby APO, soutěž Profesionální obchodník, analýza potřeb obchodníka - zákazníka, eLearning
 • 2012 - přijat první oficiální člen Ing. Lubor Lepič
 • 2012 - sjednocení grafické vizualizace projektu APO
 • 2011 - první degustace s večeří za podpory APO
 • 2011 - vytvoření etického kodexu
 • 2011 - zahájení BESST (Leonardo da Vinci - EU projekt)
 • 2011 - setkání prvních členů budoucí výkonné rady
 • 2011 - získána dotace na projekt BESST v rámci programu Leonardo da Vinci
 • 2010 - Ing. arch. Václav Šlapák, Mgr. Jana Šlapáková, Mgr. Petra Grimová a PhDr. Jan Hauser založili APO (Asociaci profesionálních obchodníků, o.s.)

jak se stát členem

Postup, jak se stát členem

 • Seznámit se se stanovami, etickým kodexem a podmínkami členství na stránkách www.apoeu.cz.
 • Vyplnit přihlášku podle druhu členství.
 • Přihlášku vytisknout, podepsat a v originále zaslat na adresu: Asociace profesionálních obchodníků, o.s. (APO), Klánova 28/492, 147 00 Praha
 • Po schválení členství obdržíte informace o tom, kam zasílat členské příspěvky. Tyto peníze budou použity na provoz asociace.
 • Využívat výhody členství v APO a spolupracovat a rozvíjet činnost v rámci organizace.

Užitečné dokumenty

Bankovní spojení: Fio banka, 2300200943 / 2010

QR platba – číslo účtu APO pro placení členského příspěvku:

QR platba - číslo účtu pro členy

 

Podmínky členství v asociaci profesionálních obchodníků

V souladu se stanovami Asociace profesionálních obchodníků, o.s. (APO) dle Čl. 7 se členem sdružení může stát každá právnická nebo fyzická osoba (bližší specifikace v Čl. 7 odst. 3). Členem APO se stane po odsouhlasení přijetí za člena představenstvem a po zaplacení členských příspěvků na daný kalendářní rok. Z členství v APO pak vyplývají všechna práva a povinnosti v souladu se stanovami sdružení. V případě ukončení spolupráce nebo poměru se zařazeným jedincem v rámci skupinového členství jeho místo nezaniká, ale může být nahrazeno jinou osobou na obdobné pozici dle požadavků člena, v rámci jehož členství byl jedinec veden.

 

Výše členských příspěvků se odvíjí na základě typu členství (bližší specifikace v Čl. 7 odst. 2) následovně:

 

Varianta členství

Typ členství

Sekce*

Roční členský příspěvek

INDIVIDUÁLNÍ

Profesní

ZAM, OSVČ

2.000 Kč

Partnerské

ZAM, OSVČ

zdarma

Čestné

ZAM, OSVČ

zdarma

Volné

ZAM, OSVČ

1.500 Kč

Studentské

ST, OSVČ

500 Kč

SKUPINOVÉ

MP

5.000 Kč + 1.000 Kč/člen

SP

12.000 Kč + 1.000 Kč/člen

VP

16.000 Kč + 1.000 Kč/člen

ostatní

5.000 Kč

10 + 500 Kč/člen

*Sekce: ZAM= zaměstnanec, OSVČ = živnostník, MP = malé podniky (do 50 zaměstnanců), SP = střední podniky (do 250 zaměstnanců), VP = velké podniky (nad 250 zaměstnanců), ST = student, ostatní = nezisková organizace, družstvo, státní organizace.

 

Stanovy

Přepracované a doplněné stanovy Asociace profesionálních obchodníků, o.s. na základě schůze Valné hromady dne 15. února 2012, v Praze:

 

Čl. 7

Členství ve sdružení

(1)   Členství ve sdružení je dobrovolné a výběrové.

(2)   Formy členství jsou:

a. individuální

ai. Profesní - představuje seskupení osob, které se aktivně zabývají obchodní činností po dobu nejméně 3 let.

aii. Volné - představuje skupinu osob, mají zájem o obchod a nesplňují podmínky pro vstup do Profesního členství.

aiii. Čestné - sdružuje významné osobnosti ve světě obchodu. Držitele tohoto členství schvaluje představenstvo na základě návrhu Výkonné rady.

aiv. Studentské – představuje skupinu studentů středoškoláků nebo vysokoškoláků  v denním studiu se zájmem o obchod.

av. Partnerské – představuje skupinu osob se zájmem o obchod, která se podílí na chodu sdružení a to pracovně nebo dotačně. Držitele tohoto členství navrhuje a schvaluje představenstvo.

b. skupinové - sdružuje právnické osoby zabývající se prokazatelně obchodní činností a ostatní organizace se zájmem o oblast obchodu.

(3)   Členem sdružení může být jen fyzická nebo právnická osoba, která:

a. souhlasí se stanovami sdružení, etickým kodexem, sdílí hodnoty sdružení a snaží se je dodržovat

b. na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti ní zahájeno konkurzní řízení, návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku ani není v likvidaci,

c. plní řádně povinnosti členů vymezených kapitolou Čl. 7 Stanov.

(4)   O přijetí nového člena sdružení rozhoduje představenstvo na základě žádosti kandidáta, vyplněného členského dotazníku, jeho prezentace a podmínek členství stanovených stanovami sdružení.

(5)    Každý nový člen je povinen uhradit členský poplatek odpovídající typu členství ve výši platné ke dni přístupu ke sdružení do 30 dnů od přijetí za člena.

(6)    Členství ve sdružení zaniká

a. vystoupením člena ze sdružení na základě písemného oznámení o ukončení členství adresované prezidentovi  sdružení. K zániku členství dochází dnem doručení oznámení o ukončení členství.

b. rozhodnutím představenstva o vyloučení, pokud člen přestal splňovat podmínky členství nebo se provinil proti členským povinnostem.

c. neuhrazením členského příspěvku do 30 dnů od doručení písemné upomínky na adresu sídla člena.

d. smrtí člena sdružení nebo zánikem právnické osoby, která je členem sdružení.

e. zánikem sdružení.

(7)    Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení uhrazených členských příspěvků ani vstupního poplatku.

 

stanovy

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Asociace profesionálních obchodníků, o.s.

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)   Občanské sdružení Asociace profesionálních obchodníků, o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

(2)   Zakladateli sdružení jsou Ing. arch. Václav Šlapák, Jana Šlapáková, Mgr. Petra Grimová a PhDr. Jan Hauser.

 

Čl. 2

Název sdružení

(1)   Sdružení vystupuje pod názvem Asociace profesionálních obchodníků, o.s., ve zkratce APO.

 

Čl. 3

Sídlo sdružení

(1)   Sídlem sdružení je Klánova 28/492, 147 00 Praha 4.

 

Čl. 4

Založení a vznik sdružení

(1)    Sdružení je založeno dnem uzavření smlouvy o založení občanského sdružení a podpisu stanov.

(2)    Sdružení vzniká dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky.

 

Čl. 5

Trvání sdružení

(1)    Sdružení je založeno na dobu neurčitou.

 

Čl. 6

Cíl činnosti

(1)    Sdružení zejména usiluje o:

 • vytváření podmínek pro šíření a dobré jméno profesionálních obchodníků;
 • zavádění standardů v obchodní praxi;
 • vytváření podmínek pro systém vzdělávání a zavádění certifikace profesionálních obchodníků;
 • budování povědomí o schopnostech a možnostech profesionálního obchodníka;
 • prosazování etiky a morálky v oboru;
 • zvyšování kvality profesionálního vystupování členů sdružení;
 • prosazování zájmů všeobecně prospěšných pro subjekty, které zaměstnávají obchodníky;
 • prosazování zájmů členů sdružení;
 • umožnit zákazníkům se vyjádřit k práci obchodníků, komunikovat s nimi a analyzovat jejich spokojenost či očekávání.

(2)   Sdružení informuje své členy o své činnosti. Využívá připomínky a náměty členů.

(3)   Sdružení podle potřeby reprezentuje své členy v národních i mezinárodních organizacích, na vybraných konferencí a akcích.

 

Čl. 7

Členství ve sdružení

(1)    Členství ve sdružení je dobrovolné a výběrové.

(2)    Formy členství jsou:

a. individuální

ai. Profesní - představuje seskupení osob, které se aktivně zabývají obchodní činností po dobu nejméně 3 let.

aii. Volné - představuje skupinu osob, mají zájem o obchod a nesplňují podmínky pro vstup do Profesního členství.

aiii. Čestné - sdružuje významné osobnosti ve světě obchodu. Držitele tohoto členství schvaluje představenstvo na základě návrhu Výkonné rady.

aiv. Studentské – představuje skupinu studentů středoškoláků nebo vysokoškoláků  v denním studiu se zájmem o obchod.

av. Partnerské – představuje skupinu osob se zájmem o obchod, která se podílí na chodu sdružení a to pracovně nebo dotačně. Držitele tohoto členství navrhuje a schvaluje představenstvo.

b. skupinové - sdružuje právnické osoby zabývající se prokazatelně obchodní činností a ostatní organizace se zájmem o oblast obchodu.

(3)    Členem sdružení může být jen fyzická nebo právnická osoba, která:

a. souhlasí se stanovami sdružení, etickým kodexem, sdílí hodnoty sdružení a snaží se je dodržovat

b. na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti ní zahájeno konkurzní řízení, návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku ani není v likvidaci,

c. plní řádně povinnosti členů vymezených kapitolou Čl. 7 Stanov.

(4)    O přijetí nového člena sdružení rozhoduje představenstvo na základě žádosti kandidáta, vyplněného členského dotazníku, jeho prezentace a podmínek členství stanovených stanovami sdružení.

(5)    Každý nový člen je povinen uhradit členský poplatek odpovídající typu členství ve výši platné ke dni přístupu ke sdružení do 30 dnů od přijetí za člena.

(6)    Členství ve sdružení zaniká

a. vystoupením člena ze sdružení na základě písemného oznámení o ukončení členství adresované prezidentovi  sdružení. K zániku členství dochází dnem doručení oznámení o ukončení členství.

b. rozhodnutím představenstva o vyloučení, pokud člen přestal splňovat podmínky členství nebo se provinil proti členským povinnostem.

c. neuhrazením členského příspěvku do 30 dnů od doručení písemné upomínky na adresu sídla člena.

d. smrtí člena sdružení nebo zánikem právnické osoby, která je členem sdružení.

e. zánikem sdružení.

(7)    Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení uhrazených členských příspěvků ani vstupního poplatku.

 

Čl. 8

Práva a povinnosti členů sdružení

(1)    Člen sdružení se účastní na činnosti sdružení přímo nebo u právnických osob prostřednictvím svého zástupce, pověřeného statutárním orgánem tohoto člena.

(2)    Člen sdružení má právo

a.       podílet se na činnosti sdružení.

b.      účastnit se valné hromady, kde může požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se sdružení. Valná hromada musí vysvětlení poskytnout, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Člen sdružení je dále oprávněn na valné hromadě uplatňovat své návrhy a protinávrhy.

c.       být informován o programu jednání valné hromady a má právo na kopii zápisu z jednání valné hromady.

d.      předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení.

e.      vyjadřovat se k činnosti sdružení.

f.        být pravidelně informován o činnosti sdružení.

g.       podílet se na praktické činnosti sdružení a využívat poradenskou a informační činnost sdružením zajišťovanou.

h.      účastnit se akcí pořádaných sdružením za zvýhodněných podmínek.

i.         užívat vhodným způsobem logo sdružení.

j.        využívat výhod, které poskytuje sdružení svým členům.

k.       prezentovat veřejně sdružení, pokud jeho forma členství je dle Čl. 7 odst. (2) bodu a. písm. aiii. nebo písm. av.

(3)    Člen sdružení je povinen

a.       dodržovat stanovy sdružení.

b.      platit členský příspěvek ve stanovené lhůtě a výši.

c.       aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy s posláním sdružení.

d.      svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.

e.      podnikat slušně, čestně a způsobem, jenž neohrožuje pověst sdružení a jejich členů.

f.        oznámit jakékoliv změny údajů v obchodním nebo živnostenském rejstříku týkající se člena.

(4)    Člen sdružení souhlasí, aby sdružení shromažďovalo a zpracovávalo evidenční údaje o svých členech. Tyto údaje mohou být zpřístupněny výhradně pro účely sdružení nebo v případech stanovených zákonem.

 

Čl. 9

Orgány sdružení

(1)    Orgány sdružení jsou:

a.       Valná hromada

b.      Představenstvo

c.       Prezident

d.      Výkonný ředitel

e.      Výkonná rada

 

Čl. 10

Valná hromada

(1)    Každý člen sdružení má právo účastnit se jednání valné hromady.

(2)    Do působnosti valné hromady náleží:

a.       volba a odvolání jednoho voleného člena představenstva ,

b.      stanovení výše ročního členského příspěvku a doby jeho splatnosti.

(3)    Valná hromada se koná alespoň jedenkrát ročně.

(4)    Valnou hromadu svolává představenstvo nejpozději 15 dnů před termínem konání valné hromady. Valná hromada se svolává pozvánkou ve formě doporučeného dopisu zaslanou všem členům sdružení, nebo osobním předáním pozvánky členovi sdružení, který je v takovém případě povinen převzetí pozvánky potvrdit podpisem.

(5)    Jednání valné hromady probíhá podle programu obsaženého v pozvánce na valnou hromadu.

(6)    Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů.

(7)    Každý člen sdružení má na valné hromadě jeden hlas.

(8)    Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů členů sdružení přítomných na valné hromadě.

(9)    O valné hromadě se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu zabezpečuje představenstvo do 30 dnů od ukončení valné hromady.

 

Čl. 11

Představenstvo

(1)    Představenstvo je statutárním orgánem sdružení, který řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem.

(2)    Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo výkonné rady.

(3)    Při své činnosti se představenstvo řídí stanovami sdružení a rozhodnutími valné hromady.

(4)    Představenstvo především:

a.       svolává valnou hromadu,

b.      schvaluje změny stanov,

c.       schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu, jakož i  rozpočet na finanční rok,

d.      navrhuje stanovení výše ročního členského příspěvku,

e.      rozhoduje o zrušení sdružení,

f.        vykonává usnesení valné hromady,

g.       vede seznam členů sdružení,

h.      činí jménem sdružení veřejná prohlášení,

i.         zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, záznamů a dalších zákonných povinností sdružení,

j.        rozhoduje o vyloučení člena sdružení,

k.       řídí činnost sdružení,

l.         volí a odvolává členy výkonné rady,

m.     volí, odvolává výkonného ředitele sdružení.

n.       rozhoduje o pracovněprávních záležitostech zaměstnanců asociace, zejména o jejich přijímání a propouštění,

o.      ukládá úkoly administrativním zaměstnancům asociace a kontroluje jejich práci.

(5)    Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a která je členem sdružení.

(6)    Představenstvo má 5 členů.

(7)    Čtyři zakladatelé sdružení jsou stálými členy představenstva.

(8)    Jeden člen představenstva je volen valnou hromadou. Funkční období tohoto člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.

(9)    Výkon funkce člena představenstva skončí dnem zvolení nového člena představenstva.

(10)   Stálý člen představenstva může ze své funkce odstoupit a určit svého nástupce z řad členů sdružení. Pokud svého nástupce neurčí, valná hromada zvolí nového stálého člena představenstva.

(11)   Představenstvo volí ze svého středu prezidenta asociace.

(12)   Představenstvo zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku.

(13)   Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech členů.

(14)   Představenstvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta asociace.

(15)   O průběhu zasedání představenstva se zapisuje zápis, který podepisuje prezident představenstva.

(16)   Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemně prostřednictvím faxu nebo dohodnutou elektronickou formou. V takovém případě se hlasující členové představenstva považují za přítomné.

(17)   Členové představenstva jsou zároveň členy Výkonné rady

 

Čl. 12

Prezident

(1)    Prezident APO je členem představenstva APO.

(2)    Prezident APO reprezentuje sdružení navenek, vytváří vize a cíle APO. Organizuje přípravy a zasedání valné hromady, představenstva, výkonné rady asociace a řídí jejich jednání.  O průběhu zasedání orgánů APO se zapisuje zápis, který podepisuje prezident sdružení.

(3)    V rámci svého pověření prezident řídí společně s výkonným ředitelem chod sdružení a realizuje jeho cíle a plány činnosti schválené představenstvem, výkonnou radou a valnou hromadou sdružení a za tuto činnost odpovídá představenstvu sdružení.

(4)    Prezidenta APO může v případě potřeby zastoupit v jeho funkci a jednat za asociaci výkonný ředitel, popřípadě kterýkoliv člen představenstva bud' na základě prezidentova písemného zmocnění nebo na základě usnesení představenstva, výkonné rady  nebo valné hromady.

 

Čl. 13

Výkonný ředitel

(1)    Výkonný ředitel APO je členem APO.

(2)    Výkonný ředitel je jmenován a odvoláván představenstvem sdružení, na základě jmenování představenstvem zastupuje sdružení jako jeho zmocněnec v rozsahu svěřeném představenstvem.

(3)    V rámci svého pověření výkonný ředitel řídí společně s prezidentem chod sdružení a realizuje jeho cíle a plány činnosti schválené představenstvem, výkonnou radou a valnou hromadou sdružení a za tuto činnost odpovídá představenstvu sdružení.

 

Čl. 14

Výkonná rada

(1)    Výkonná rada  je orgánem , který připravuje podklady pro činnost představenstva a zároveň plní kontrolní funkci.

(2)    Výkonná rada zejména

                              a.    připravuje návrh změn stanov

                              b.    připravuje návrh účetní závěrky a výroční zprávy, jakož i  rozpočet na finanční rok

                              c.     připravuje podklady pro zasedání valné hromady a schůze představenstva

(3)    Členem Výkonné rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a která je členem sdružení.

(4)    Výkonná rada má 32členů. Výkonná rada se skládá ze Stálé výkonné rady o 16 členech, ostatních 16 členů tvoří Rozšířenou výkonnou radu (Tvůrčí skupinu).

(5)    Předmětem činnosti Stálé výkonné rady je organizace APO, komunikace s médii a veřejností, obchodní činnost, prezentační a publikační činnost a zajištění akcí APO.

(6)    Rozšířená výkonná rada  (Tvůrčí skupina) připomínkuje, doplňuje a kontroluje výstupy Stálé výkonné rady. Tři členové představenstva jsou zároveň členy Stálé výkonné rady (výkonný ředitel, prezident, volený zástupce valné hromady). Ostatní členové představenstva jsou členové Rozšířené výkonné rady (Tvůrčí skupiny). Zbylých 13 členů Stálé výkonné rady a 16 členů Rozšířené výkonné rady (Tvůrčí skupiny) volí a odvolává představenstvo, přičemž jejich funkční období je pětileté; opětovná volba je možná.

(7)    Výkonná rada se schází dle potřeby, minimálně však  jednou za6měsíců (stálá výkonná rada nejméně 5 krát ročně, tvůrčí skupina nejméně 2krát ročně).

(8)    Stálá výkonná rada je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň třetina všech jejich členů, tzn.6 členů Stálé výkonné rady.

(9)    Rozšířená výkonná rada je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň třetina všech jejich členů, tzn. 6 osob z Rozšířené výkonné rady.

(10)Výkonná rada je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech jejich členů.

(11)Výkonná rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výkonné rady. Každý člen výkonné rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas presidenta asociace.

 

Čl. 15

Jednání za sdružení

(1)    Jménem sdružení jedná a podepisuje představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně.

(2)    Podepisování za sdružení se uskutečňuje tak, že k názvu sdružení se připojí jméno a podpis osob uvedených v odst. 1 tohoto článku.

 

Čl. 16

Zásady hospodaření

(1)    Činnost sdružení je financována zejména:

a.       ze vstupních poplatků,

b.      z ročních členských příspěvků,

c.       z výtěžků z akcí sdružení, z plateb členů sdružení za služby poskytnuté jim sdružením,

d.      z darů a dotací.

(2)    Sdružení hospodaří na základě rozpočtu schváleného představenstvem .

(3)    Představenstvo zajistí po ukončení období sestavení účetní závěrky, kterou poté schvaluje na své schůzi.

(4)    Za hospodaření s prostředky sdružení odpovídá představenstvo sdružení.

(5)    O rozdělení příjmů sdružení rozhoduje představenstvo.

(6)    O způsobu úhrady ztrát sdružení rozhoduje představenstvo. Ztráty sdružení se přednostně hradí ze  zisku z předchozího období. Přestavenstvo může rozhodnout o tom, že ztráta sdružení bude hrazena z mimořádného členského příspěvku.

 

Čl. 17

Zrušení a zánik sdružení

(1)    Sdružení se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí představenstva o zrušení sdružení, jinak dnem, kdy rozhodnutí bylo přijato.

(2)    Po zrušení sdružení se provede likvidace sdružení.

(3)    Pro likvidaci sdružení se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.

(4)    Po skončení likvidace sdružení se provede vypořádání likvidačního zůstatku.

(5)    Podíl jednotlivých členů sdružení na likvidačním zůstatku určí představenstvo.

 

Čl. 18

Závěrečná ustanovení

(1)    Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi členy sdružení související s jejich účastí ve sdružení, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř sdružení se řídí českými právními předpisy.

(2)    Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

 

V Praze dne 28. prosince 2010

Přepracované a doplněné na základě schůze valné hromady dne 3. listopadu 2011, v Praze

Přepracované a doplněné na základě schůze valné hromady dne 15. února 2012, v Praze

orgány a vedení

Představenstvo:

Václav Šlapák

Proč jsem založil asociaci?

Mým záměrem je vytvořit skupinu obchodníků a příznivců obchodování, kteří aktivně podpoří společné hodnoty profesionálního a férového obchodování a stanou se příkladem pro ostatní. Prioritou této skupiny bude zákazník, jeho potřeby a spokojenost. Zajímavá je i myšlenka vytvoření platformy, která umožní všem, kteří mají zájem o tuto profesi, společně sdílet své zkušenosti, rozvíjet se, spolupracovat a tvořit.

Něco o mně

Má dosavadní praxe je významně spojena s rolí obchodníka, podnikatele, obchodního manažera, poradce a trenéra obchodu. V roce 1997 jsem založil se svým společníkem vzdělávací a poradenskou společnost SKILLS, která se již 15 let zaměřuje především na rozvoj obchodních kompetencí, řízení výkonu obchodních týmů a motivaci obchodníků. Po celou dobu jsem výkonným ředitelem této společnosti, trenérem, projektovým manažerem a spolutvůrcem nových směrů a produktů. Srdcem jsem ovšem zůstal obchodníkem a člověkem, který se nespokojuje s průměrem. V roce 2010 jsem dal podnět pro vznik APO a se svými společníky jsem tuto asociaci založil. Jsem šťastně ženatý a mám tři krásné děti.

 

Petra Grimová

Proč jsem založila asociaci?

Díky asociaci bych se chtěla pokusit navrátit lidem na pozici obchodníka ztracenou sebedůvěru, se kterou by se nestyděli za své povolání a zlepšili tak svůj život v oblasti pracovní i osobní. Nejenom sdílením informací, možnostmi setkávání, ale zejména aktivní podporou by se mohla zlepšit všeobecná pověst obchodníka u veřejnosti.

Něco o mně

Od roku 2001 do roku 2008 jsem působila v oblasti médií, kde jsme řídila a zastupovala projekt Kniha seznamů (Book of Lists) pro vydavatelství PBJ, Stanford (týdeník Profit) a CBW, v rozšířené oborové podobě se zaměřením na logistiku a retail rovněž pro ATOZ Marketing Services pro český i slovenský trh. Od roku 2006 jsem se také aktivně podílela na přímém prodeji inzerce a vedla jsem distribuci vydavatelství. V roce 2008 jsem byla u zrodu Evropské rozvojové agentury, kde jsem do roku 2011 působila v roli ředitelky. V současnosti jsem na rodičovské dovolené, a snažím se jí prožít, z pracovního hlediska, aktivně a pozitivně.

 

Jana Šlapáková

Proč jsem založila asociaci?

Jako zakládající členka asociace provázím kroky vývoje asociace od jejího zrodu. Prvotním motivem bylo nabídnout možnost setkávání se lidem působícím v oblasti obchodu, podporovat dobré myšlenky a vyjádřit svou vůli zlepšovat etický rozměr obchodu nejen u nás ve společnosti SKILLS.

Něco o mně

Koncem roku 1996 jsem nastoupila do obchodní společnosti VINCO, která se následující rok transformovala v nový subjekt – vzdělávací a poradenskou společnost SKILLS. Zde působím jako jednatelka a konzultantka systémů vzdělávání dodnes. Osobní růst je pro mne velmi důležitá sféra, například se intenzivně a dlouhodobě věnuji dynamickému směru jógy. Působím rovněž jako členka rady v Montessori sdružení na Praze 4, jejímž cílem je podpora alternativních pedagogických směrů.

 

Lubor Lepič

Proč jsem vstoupil do asociace?

Principem existence firmy je generovat zisk svému majiteli skrze naplnění potřeb zákazníků. To jak zákazníci vnímají firmu a její produkty, se odehraje skrze obchodníka. A naopak, strategie firmy zrcadlí „vnější svět“ na základě obchodníkovy zpětné vazby. Ten se tak stává „interfacem úspěchu“. APO, díky svému zaměření, vizi i hodnotám, je pro mne právě tou organizací, ve které každý obchodník může nalézt informace, radu, srovnání, motivaci a především přátele. Právě rozvoji těchto hodnot se budu snažit podle svých možností napomáhat.

Něco o mně

Na inženýrské studium na Strojní fakultě ČVUT navázal Ing. Lubor Lepič (*1965) tříletým aspirantským studiem, během něhož pracoval po dobu jednoho roku na výzkumném programu na Technické univerzitě v holandském Delftu. Po návratu (1993) byl činný v manažerských pozicích, jejichž doménou bylo řízení projektů technického vybavení staveb a výrobní logistiky. Počátkem roku 1995 nastoupil na pozici provozního ředitele do firmy TNT a v roce 2000 se stal obchodním ředitelem. V polovině roku 2004 byl jmenován ředitelem české pobočky Arvato (Bertelsmann), jež poskytovala služby v oblasti skladové logistiky, poprodejního opravárenství a call-center. Od konce dubna 2008 zastává pozici obchodního ředitele firmy Schenker. Pan Lepič je ženatý, má dvě děti. Hovoří plynně anglicky. K jeho koníčkům patří sport (tenis, lyže, cyklistika), stavba rodinného domu a tématika alternativních metod léčení.

 

Jan Hauser

 

Stálá výkonná rada

Václav Šlapák (člen představenstva)

Petra Grimová (člen představenstva)

Lubor Lepič (člen představenstva)

 

Pavol Opatovský

Proč jsem vstoupil do asociace?

Členstvo v APO mi umožňuje stretávať sa so zaujímavými ľuďmi, ktorí v svojej profesionálnej kariére dosiahli významné postavenie a úspechy. Výmena skúseností a názorov s takýmito ľuďmi bude pre mňa zdrojom nových myšlienok a inšpirácie do mojej práce. Na druhej strane verím, že tiež prispejem k spoločnému cieľu APO – pozdvihnúť postavenie a vnímanie profesie obchodníka v spoločnosti.

Něco o mně

Ing. Pavol Opatovský vyštudoval v rokoch 1983–1988 Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave. Po ukončení štúdia pracoval v spoločnosti ZTS Dubnica nad Váhom ako konštruktér a vedúci údržby závodu. V roku 1994 nastúpil do spoločnosti Linde Material Handling Slovenská republika, kde začínal ako manažér servisu a od roku 2001 je konateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti. Je ženatý a má 2 deti.

 

Tomáš Kašpar

Proč jsem vstoupil do asociace?

Od asociace očekávám v dlouhodobém horizontu pozvednutí profese obchodníka. Doufám, že každý dobrý obchodník si s radostí nalepí na dveře  samolepku APO, která bude synonymem kvality. Osobně se těším, že se APO stane místem pro setkávání zajímavých lidí s možností výměny informací a předávání zkušeností.

Něco o mně

Tomáš Kašpar, MBA (*1968) je absolventem Business school Nederland International. V devadesátých letech (1993–1994) se podílel na rozvoji maloobchodní sítě v rámci firmy Datart International. Poté zamířil do společnosti HSP (1995-2006) na pozici ředitele společnosti provozující komplex budov Nákupního centra Budějovická. Následující rok pracoval jako marketingový ředitel a zástupce obchodního ředitele společnosti Ekospol. Od roku 2008 působí ve společnosti CTR group, a to na různých pozicích ve vrcholném managementu a jako partner ve vybraných developerských projektech. V roce 2011 založil poradenskou kancelář KEY consulting, která se zabývá zejména poradenstvím pro developerské projekty. Mezi jeho zájmy patří psaní různých článků a rozhovorů (Lidové noviny, Euro, Metro, Realit, Development news, The Prague post, HIT) a beletrie (romány Strašidla, lidi, a tak nějak podobně, Jak jsem se bál prezidenta, Jak Češi připravovali válku, Konec legrace v Čechách).

 

Jan Řehák

Proč jsem vstoupil do asociace?

Chci spolu s dalšími lidmi s podobnými hodnotami přispět k tomu, aby se na trhu obchodovalo více eticky a profesionálně. Věřím, že to kromě morálních hodnot ve společnosti posílí i obchodní výsledky.

Něco o mně

Roku 1996 jsem nastoupil do oboru reklamy a zažil na trhu několikero období krize i prosperity. Paradoxně mnohdy krize vedly k většímu pokroku směrem vpřed jak pro obor, tak pro mne osobně i profesně. Působil jsem v mezinárodních mediálních agenturách jako key account manažer, později jako lídr týmu a nakonec jako generální ředitel a jednatel. Od roku 2007 jsem byl jmenován obchodním ředitelem v Cet21 (TV Nova) a nyní vedu divizi consultingu pro skupinu Omnicom.

 

Pavlína Lerchová

Proč jsem vstoupila do asociace?

Ráda bych prostřednictvím asociace poradila retailovým společnostem možnosti zefektivnění prodeje. Moji doménou je také znalost metod, které mohou manažeři obchodů použít k zúročení investice do školení o prodeji. Jsou to způsoby podpory aplikace naučeného do praxe. Chci tak prostřednictvím poradenství přispět ke zvýšení zákaznické i zaměstnanecké spokojenosti. Mým cílem je pomocí komplexního programu ozdravit prodejní a personální oblast tak, aby společnosti dokázaly nejen ustát konkurenci, ale být o krok dál, a získaly šanci na zvýšení reálných tržeb. Věřím, že tímto způsobem lze pomoci všem firmám, které bojují o přežití.

Něco o mně

Mou specializací je zaměření na optimalizaci vztahů se zákazníky a zvýšení efektivity poskytovaných služeb a reálných tržeb. Své více jak sedmnáctileté zkušenosti, jsem získala například ve společnostech KUTIL, OBI ČR, Česká pojišťovna, Čedok, Silex, Somfy, Europe Easy Energy, Market Vision. Pracovala jsem na rozvojových projektech v oblastech tvorby tréninkových plánů, vzdělávání v produktovém školení a vedení sortimentních trenérů. Podílela jsem se na tvorbě e-learningových kurzů a workshopů, ve kterých jsem s týmy lidí z různých společností tvořila standardy profesního prodeje, práce na pokladnách, normy etického kodexu a firemní kultury. K mé další náplni práce patřila i koordinace a analýzy mystery shoppingu. Mám zkušenosti v rolích lektora, kouče, mentora i trenéra v oboru prodeje a vedení lidí. Spolupracovala jsem se zaměstnanci nejrůznějších pracovních pozic, od prodavače, pokladní, interní lektory až po střední a vyšší management na území retailu.

 

Filip Brodan

Proč jsem vstoupil do asociace?

Zvýšený tlak na výkon se bohužel stal v poslední dekádě jediným ukazatelem pro hodnocení, což ve svém důsledku způsobilo existenční nutnost dosáhnout prodejních objemů za každou cenu. Konečný zákazník je v prodejním procesu často vnímán pouze jako zdroj prostředků a celý obchodní proces je více řízen touhou po zisku obchodníka než reálnou potřebou klienta. Když jsem se poprvé dozvěděl o Asociaci profesionálních obchodníků, myšlenka sdílet zkušenosti a společně vytvořit platformu pro podporu obchodníků mne oslovila. Věřím, že hledání konsenzů mezi plněním obchodních plánů a potřebami zákazníků, otevřené společné diskuze a z nich realizované výstupy, přispějí nejen samotným obchodníkům, ale i koncovým zákazníkům.

Něco o mně

Práce s lidmi se zájmem o jejich potřeby mne fascinovala již na střední škole, kde jsem jako brigádník, a pak i díky svému dalšímu malému podnikání, získal první obchodní zkušenosti. Během studia na 1. lékařské fakultě UK jsem vybudoval svoji první společnost. Od roku 2007 pracuji jako výkonný ředitel společnosti Zaměstnanci.com a od roku 2011 jsem též členem představenstva neziskové organizace Color Association.

 

Petr Tomáš

Proč jsem vstoupil do asociace?

Hlavním důvodem mého vstupu do APO je sdílení zkušeností mezi jednotlivými členy asociace. V asociaci vidím možnost působení na kvalitu obchodníků v rámci členské základny napříč různými pohledy na obchod.

Něco o mně

Petr Tomáš je jednatelem a finančním ředitelem německé společnosti SCONTO Nábytek, která je předním hráčem na trhu prodeje nábytku a bytových doplňků. Po absolutoriu na ČVUT Praha v roce 1995 odstartoval svou profesní kariéru v německé konzultační kanceláři, kde se zabýval externím auditem, kontrolou účetnictví a poradenstvím v daních. Po čtyřletém působení v auditu nastoupil do skupiny společnosti Möbel Walther AG, jejíž součástí je síť obchodních domů SCONTO. Od roku 2010 je zodpovědný za aktivity společnosti SCONTO na Slovensku, kde se podílel na založení společnosti a uvedení značky SCONTO na slovenský trh. Ve skupině má na starosti řízení financí, podnikové finance a řízení procesů, reporting a informační technologie. Vzhledem k plošné struktuře společnosti je jako statutární orgán spoluodpovědný za personální politiku společnosti, řízení personálu a hodnocení.

Ve společnosti vedl projekty jako byla transformace společnosti, zavedení nového informačního systému, zavedení prodejního a logistického systému včetně nastavení obchodních procesů, hodnotícího systému napříč společností. V průběhu své kariéry se pravidelně účastnil řady tréninků a školení, mimo jiné Gustav Käser International. V současné době studuje manažerskou univerzitu na London International Graduate School.

 

Filip Dostál

Proč jsem vstoupil do asociace?

Tato asociace se primárně zaměřuje na rozvoj profesionálních obchodníků. Nicméně všichni jsme každodenně součástí četných obchodních interakcí v zaměstnání, v rodině, s přáteli. Podstatu existence tohoto sdružení spatřuji ve sdílení zkušeností, rozvoji a kultivaci dovedností, které napomáhají k úspěšnému vedení obchodních jednání při všeobecné spokojenosti jeho účastníků.

Něco o mně

Po studiu finančního managementu a absolvování oboru finance na VŠE v Praze jsem od roku 2000 pracoval ve společnosti CTR group v oblasti podnikových financí jako finanční controller, dále pak ve funkci finančního ředitele. Před šesti lety jsem přijal pozici v oblasti logistiky. V současné době pracuji jako regionální manažer logistiky pro Holcim Eastern Europe.

 

Albert Tošovský

Proč jsem vstoupil do asociace?

Hlavním impulsem byl zajímavý nápad a možnost využití myšlenkového potenciálu zkušených odborníků z různých obchodních oblastí. V neposlední řadě pak kredit a osobnost Václava Šlapáka, který mě oslovil.

Něco o mně

Moje profesní kariéra je již od studia na vysoké škole spojena s obchodem. Mám zkušenosti z různorodých oborových oblastí ve společnostech rodinného typu, SME nebo globálních korporacích (např. Intec Panasonic, BOS, AMCICO AIG Life, Citibank, Window Holding). Za významnou výhodu pokládám i to, že obchod znám z pohledu všech pozic. Od obchodního zástupce, přes KAM, až po obchodního ředitele či jednatele obchodní společnosti. V současné době působím na pozici obchodního ředitele společnosti Touax a jsem zodpovědný za rozvoj obchodních aktivit v České republice a na Slovensku.

 

Daniel Kostan

Proč jsem vstoupil do asociace?

Do asociácie vstupujem s vedomím, že sa jedná o aktivitu spoločnosti Skills, menovite Vaška Šlapáka. Principiálne teda vychádzam z predpokladu, že sa jedná o hodnotný a prínosný projekt, ktorého je mi cťou byť účastníkom. Z titulu mojej doterajšej praxe obchodníka, kombinovanej so skúsenosťami a vedomosťami získanými prostredníctvom spoločnosti Skills viem, že APO je aktivita, ktorá mi v budúcnosti bude prínosná nielen po stránke profesnej, ale aj osobnej.

Něco o mně

Moja pôsobnosť u zahraničného výrobcu farieb a lakov začala už počas môjho štúdia na Ekonomickej Univerzite. V priebehu takmer desiatich rokov so spoločnosťou som získal prax v tejto oblasti ako na obchodných tak aj technických pozíciách, čo mi ďalej otvorilo dvere ako obchodníkovi so širokou paletou produktov v chemickom priemysle. Paralelne som zakladateľom Czech and Slovak Professional Community (alias CSPC), teda komunity profesionálov pôsobiacich na území Čiech a Slovenska.

 

Michal Karabin

Milan Chmelík

Jan Jireček

Jan Vančura

Rozšířená výkonná rada, tzv. tvůrčí skupina

Jana Šlapáková (člen představenstva)

Jan Hauser (člen představenstva)

 

Markéta Jurčíková

Proč jsem vstoupila do asociace?

Ráda stojím u zrodu výjimečných věcí a vznik APO je bezesporu zcela výjimečnou událostí. Bohužel dnešní společnost nenahlíží na obchodníky důvěryhodně. Mým cílem a přáním je v rámci této asociace pomoci ke zlepšení pověsti profese obchodníka. APO není pouze místem pro sdílení zkušeností, podporou v oblasti rozvoje a dosažení kvalit „obchodníka profesionála“, ale také skupinou, která svým členům poskytuje pomoc při řešení problémů a neúspěchu. Velice se těším na společnou spolupráci a věřím, že se mi podaří přispět k dosažení cíle APO.

Něco o mně

Oblast obchodu mi byla vždy blízká. Vystudovala jsem na Jihočeské univerzitě obor Obchodní podnikání (2008). Během studií jsem si prošla několika pracovními zkušenostmi, přes prodejce, vedoucí prodejny, až po obchodního zástupce – auditora HACCP. Poté, kdy jsem pracovala na logistickém oddělení a měla jsem na starosti několik podřízených, jsem se rozhodla věnovat se oblasti řízení lidských zdrojů. Bylo to i díky tomu, že za celou mou pracovní kariéru jsem se nesetkala s organizací, která by kladla důraz na lidské zdroje a personální otázky. Tomuto tématu jsem se věnovala i ve svém navazujícím studiu v oboru Andragogika se zaměřením na řízení lidských zdrojů (Univerzita Jana Amose Komenského, 2011). Od roku 2010 pracuji ve společnosti Skills jako projektová manažerka. Mezi mé záliby patří sport (tenis, golf, cyklistika), cestování, tanec, zahrada a design interiérů.

 

Jan Drabina

Proč jsem vstoupil do asociace?

Klíčové pro mne byly asi tři důvody. Výměna informací s ostatními členy, možnost potkat zajímavé lidi a členství v asociaci, jakožto platformě, jež nabízí zdroj inspirace pro další rozvoj.

Něco o mně

Jako obchodník působí Jan Drabina od roku 2006, kdy nastoupil do společnosti DHL Express, a to na pozici sales representative, kde měl na starosti péči o zákazníky v rámci Severomoravského regionu v oblasti produktů pozemních přeprav. V roce 2008 přešel do společnosti Schenker, kde pracoval nejdříve jako sales representative senior a od roku 2010 jako key account manager automotive. K náplni jeho práce patří mimo péči o rozvoj klíčových zákazníků v segmentu automotive, také například jednání s globálním managementem zákazníků, úzká spolupráce s tender managementem a garance projektů, jakým je třeba vytvoření Control Tower.

 

Michal Červený

Proč jsem vstoupil do asociace?

Od tohoto sdružení očekávám svůj profesionální rozvoj, osobní posun v oblasti obchodní činnosti a seznámení se s lidmi, kteří se pohybují v oblasti obchodu, a se kterými si můžeme vzájemně pomoci v získávání zajímavých kontaktů, popřípadě zajímavých oportunit.

Něco o mně

Po absolvování provozně ekonomické fakulty ČZU mé první krůčky v pracovní kariéře (psal se rok 2001) směřovali do obchodu, kde se pohybuji do současnosti. Hned od začátku pracuji v oblasti informačních technologií. Nejdříve jsem se věnoval ERP systémům, poté jsem několik let zajišťoval servisní smlouvy pro zákazníky požadující HW a SW support a nyní poslední pár let pracuji na pozici Key Account Managera pro českou společnost, která se zabývá bezpečností ICT a oblastí business aplikací.

 

Josef Urbánek

Proč jsem vstoupil do asociace?

V rámci své profesionální pracovní kariéry jsem měl a stále mám možnost, jak na straně zákazníka, tak i na straně dodavatele, pracovat se vztahem zákazník–dodavatel, a to nejen v oblasti teorie (semináře, školení, praktická cvičení), ale především v konfrontaci s realitou každodenní praxe. To vše z nejrůznějších pracovních pozic. Proto si myslím, že mé poznatky a zkušenosti mohou být pro společnou práci užitečné.

Něco o mně

Po absolvování ČVUT (1981) jsem nastoupil do Podniku výpočetní techniky, později PVT, později ASECO do vývojového oddělení HW a SW. Postupně jsem prošel oblastmi vývoje, servisu, obchodu i nákupu, a to jak v pozici řadového pracovníka, tak i v různých vedoucích pozicích, včetně technického ředitele společnosti a vedoucího nákupu. Od roku 2010 pracuji ve společnosti Corpus Solutions, a to především v oblasti obchodu. V současné době zastávám pozici manažera obchodní kanceláře.

 

Petr Jelínek

Proč jsem vstoupil do asociace?

Pohybuji se v obchodě, takže první automatické myšlenky vedly k získání nových kontaktů, nových obchodních příležitostí. Ovšem mnohem zajímavěji může APO fungovat při zkvalitňování profese jako celku, vždyť kdo z nás se necítil být tím „nej…, nej…, nej…“ obchodníkem v prvních dnech své kariéry? Postupně však zjišťujete opak, měla by zafungovat sebereflexe a měli byste získat pokoru a začít růst postupně. Tímto si ne každý v obchodě projde. APO může nastavovat standardy, být zárukou kvality a růstu, být nápomocný osobnímu profesnímu rozvoji. V neposlední řadě to může být místo pro výměnu informací, zkušeností i nových obchodních příležitostí.

Něco o mně

Od roku 2001 se pohybuji v oblasti médií, reklamy a obchodu. První zkušenosti jsem získával v tiskovém vydavatelství Mladá fronta v zaběhnutém týmu mezi "starými ostřílenými matadory", odkud mé další kroky vedly do zcela nového začínajícího oboru, internetu. Od roku 2002 jsem se účastnil zrodu a rozvoje obchodního oddělení v typicky internetové společnosti provozující portál Centrum.cz. V roce 2006 jsem dostal důvěru s úkolem vytvořit internetové obchodní oddělení v TV Nova. Prosazování, rozvoj a provazování internetového světa v této soukromé stanici pro mne byly zkušenosti k nezaplacení. Od poloviny roku 2012 pracuji pro společnost Sanomamedia a na několika dalších projektech v oblasti obchodu a marketingu.

 

Tomáš Holomoucký

Proč jsem vstoupil do asociace?

Rád bych přispěl k pozvednutí řemesla obchodníka. Nebojím se toho slova řemeslo, protože je potřeba se ho – stejně jako jiná řemesla - naučit vykonávat, rozvíjet a zdokonalovat. Češi jsou velmi zdatní technicky, zlaté české ručičky jsou pověstné, zato obchodovat moc neumíme - a právě tuto mezeru může APO pomoci zaplnit. Osobně bych rád přispěl ke kultivaci prostředí světa obchodu, ke zvýšení prestiže obchodníka, stejně jako se chci podílet na tvorbě prostředí, kde mohou růst a rozvíjet se kvalitní obchodní osobnosti.

Něco o mně

Ing. Tomáš Holomoucký, MBA vystudoval VŠE - Fakultu zahraničních vztahů a MBA program na Shefield-Hallam University - MUVS ČVUT. Dále absolvoval celou řadu mezinárodních vzdělávacích programů pro TOP management v rámci koncernu DB Schenker i mimo něj. Po ukončení VŠ (1994) nastoupil do spediční firmy SCANSPED Czech, spol. s r. o. jako asistent generálního ředitele a v období 1995-1998 působil na pozici ředitele marketingu a kvality. Po fúzi SCANSPED Czech se společností Schenker v roce 1998 pokračoval jako ředitel marketingu a kvality, řídil úsek pozemních přeprav a v letech 2003-2004 pracoval jako produktový manažer pro jihovýchodní Evropu na regionální centrále ve Vídni. Od dubna 2004 zastává pozici jednatele a generálního ředitele společnosti SCHENKER spol. s r.o. V roce 2009 byl zvolen do představenstva Svazu spedice a logistiky České republiky.

 

Igor Zahradníček

Proč jsem vstoupil do asociace?

Setkávání se zajímavými lidmi, hledání nové kvality a formulování popisu cesty k ní - to vše tříbí.

Něco o mně

Vystudoval jsem Fakultu elektrotechnickou ČVUT. Prošel jsem několika korporacemi (Pepsi-Cola, DHL Logistics, Maersk Logistics). Nyní jsem zodpovědný za společnosti Touax s.r.o. v České republice a na Slovensku, se kterými objevuji široké možnosti podnikání v oblasti modulových staveb.

Lucie Rytířová

Proč jsem vstoupila do asociace?

Každý obchodník je výjimečný, má nezaměnitelný styl a vlastní cestu k úspěchu. Členové APO mají něco navíc - vysokou etickou úroveň a vůli dělit se o své zkušenosti a nápady. Členství v APO pro mě znamená možnost učit se od těch nejlepších.

Něco o mne

Obchodu se věnuji od roku 2004. Mé začátky jsou spojeny se společností Amden, kde jsem si vyzkoušela hned několik pracovních pozic, od promotérky, až po obchodnici pro oblast IT i stavebnictví. V roce 2009 jsem zkusila i zcela jinou profesní oblast - stala jsem se asistentkou oddělení bezpečnosti pro skupinu RWE v České republice. Práce v takto velké společnosti a na této pozici však nenaplnila mé představy a jen mě ujistila v tom, že právě obchod je to, co mě baví a naplňuje. Zoufale mi chyběl kontakt se zákazníky, osobní rozvoj a zejména motivace k vyšším výkonům. V roce 2010 jsem se stala regionální manažerkou prodeje ve společnosti Touax a o rok později jsem přestoupila na pozici Sales Office Manager, ve které působím dodnes. Jsem zodpovědná především za běžný chod obchodního oddělení, akvizici nových zákazníků v oblasti státní správy, vztahy s klíčovými zákazníky a za výsledky telemarketingového oddělení. Má práce mě zcela naplňuje, je pro mě zábavou i velkou výzvou, prostorem ke kreativitě. Ve volném čase se věnuji studiu italštiny, pole dance, trávím čas venku se svým psem, cestuji, sleduji fashion blogy. Občas studuji vysokou školu. Mým největším hříchem je nakupování.

 

Jindřich Kotyza

Jan Kolín

Jaroslav Kašický

Pavel Horák

Milena Chytilová

Václav Werner

Čestní členové

Marek Rosenbaum

Jiří Muška

Monika Marečková

 

členové

Tito lidé věří v hodnoty APO a standardizovanou etiku obchodování:

Představenstvo

 1. Václav Šlapák, prezident APO, zakladatel a člen Stálé výkonné rady
 2. Petra Grimová, výkonná ředitelka APO, zakladatelka a členka Stálé výkonné rady
 3. Lubor Lepič, volený člen představenstva a člen Stálé výkonné rady
 4. Jana Šlapáková, zakladatelka, členka Rozšířené výkonné rad
 5. Jan Hauser, zakladatel, člen Rozšířené výkonné rady

Čestní členové

Jiří Muška, CTR Group

Marek Rosenbaum, RSM TACOMA

Monika Marečková, RSM TACOMA

 

Členové výkonné rady

 1. Tomáš Kašpar, člen Stálé výkonné rady
 2. Michal Karabin, člen Stálé výkonné rady
 3. Milan Chmelík, člen Stálé výkonné rady
 4. Jan Jireček, člen Stálé výkonné rady
 5. Pavol Opatovský, člen Stálé výkonné rady
 6. Petr Tomáš, člen Stálé výkonné rady
 7. Daniel Kostan, člen Stálé výkonné rady
 8. Filip Dostál, člen Stálé výkonné rady
 9. Jan Řehák, člen Stálé výkonné rady
 10. Albert Tošovský, člen Stálé výkonné rady
 11. Jan Vančura, člen Stálé výkonné rady
 12. Filip Brodan, člen Stálé výkonné rady
 13. Pavlína Lerchová, členka Stálé výkonné rady
 14. Milena Chytilová, členka Rozšířené výkonné rady
 15. Markéta Jurčíková, členka Rozšířené výkonné rady
 16. Jan Kolín, člen Rozšířené výkonné rady
 17. Jan Drabina, člen Rozšířené výkonné rady
 18. Michal Červený, člen Rozšířené výkonné rady
 19. Jindřich Kotyza, člen Rozšířené výkonné rady
 20. Petr Jelínek, člen Rozšířené výkonné rady
 21. Josef Urbánek, člen Rozšířené výkonné rady
 22. Jaroslav Kašický, člen Rozšířené výkonné rady
 23. Igor Zahradníček, člen Rozšířené výkonné rady
 24. Pavel Horák, člen Rozšířené výkonné rady
 25. Lucie Rytířová, členka Rozšířené výkonné rady
 26. Tomáš Holomoucký, člen Rozšířené výkonné rady
 27. Václav Werner, člen Rozšířené výkonné rady

Firemní členové a jejich zástupci

 1. Linde Material Handling Česká republika s. r. o. (20 osob mimo výkonné orgány)
 2. SCHENKER spol. s r. o. (22 osob mimo výkonné orgány)
 3. TOUAX s. r. o.
 4. Vína s láskou s. r. o.
 5. SKILLS, spol. s r. o. (1 osoba mimo výkonné orgány)
 6. Advokátní kancelář Liška&Sabolová (4 osoby mimo výkonné orgány)
 7. Soliditet, s.r.o. (15 osob mimo výkonné orgány)
 8. SmartEmailing s.r.o. (4 osoby mimo výkonné orgány)

Další členové

99. Mgr. Karel Hron

 

Celkový počet členů k 18. říjnu 2012 je 101 osob individuálně a v rámci členství 8 společností.

kontakt

Ing. arch. Václav Šlapák
Prezident
vaclav.slapak@apoeu.czSídlo a zasílací adresa:
Asociace profesionálních obchodníků, o.s.
Na Větrově 83/55, 142 00 Praha 4–Lhotka
(zobrazit adresu na mapě)
E-mail: info@apoeu.cz
 

Registrace:
IČO: 22909966
DIČ: CZ22909966
Bankovní spojení: Fio banka, 2300200943/2010
Registrace u Ministerstva vnitra pod č.: VS/1-1/82558/10-R
 

Také nám můžete rovnou poslat vzkaz
Klikněte zde…

pro novináře

Komentáře nejsou povoleny.