kdo je obchodník

Kdo je pro APO obchodníkem?

prodavač, referent obchodu, pracovník telemarketingu, obchodník, prodejce, key account manažer (KAM), obchodní manažer, konzultant, poradce, podnikatel, nákupčí, specialista marketingu, lobbista, produktový manažer, trenér, projektový manažer, student, firma, organizace

kodex obchodníka

Etický kodex obchodníka a člena APO

 

Dodržování společně sdílených hodnot, norem chování a jednání členů Asociace profesionálních obchodníků je důležitým závazkem, ale i příspěvkem každého člena k vytváření a posilování dobrého jména profese obchodníků.

 

Tento kodex platí pro všechny členy APO, kteří svou účastí v asociaci se zavazují k dodržování etického kodexu, podporování a sdílení společných hodnot a vizí asociace.

 

PROFESIONALITA

 1. Vykonává svou činnost v souladu s dobrými mravy a se zásadami poctivého obchodního styku a konkurence.
 2. Při výkonu své činnosti dodržuje obecně závazné právní předpisy, všechna ustanovení etického kodexu a pravidla profesionálního chování v souladu s obecně uznávanými etickými principy
 3. Předchází sporům, v případě jejich vzniku vždy usiluje o smírnou a efektivní cestu řešení.
 4. Ve vztahu k ostatním subjektům obchodního trhu vystupuje vždy jako profesionál a to zejména v náročných a složitých situacích.
 5. Uvědomuje si, že je plně zodpovědný za své jednání a chování vůči dalším osobám. Při obchodních jednáních zvládá stresové situace, má své emoce pod kontrolou, jedná a chová se efektivně.

ČESTNOST A DŮVĚRYHODNOST

 1. Je čestný a jedná tak, aby splnil všechny své závazky a dohody.
 2. Nezneužívá svého vlivu, postavení a důvěry zákazníků, k osobnímu prospěchu na úkor druhých.
 3. Vždy hledá a prosazuje taková řešení, která jsou oboustranně výhodná pro všechny zúčastněné strany.
 4. Během procesu zakázky i po jejím skončení zachovává mlčenlivost ohledně informací, které se během procesu od zadavatele dozvěděl.
 5. Aktivně poskytuje ostatním členům APO a svým partnerům informace, které jim umožní získat a udržet vlastní čestné postavení v podnikání.
 6. Odsuzuje praktiky nekalé soutěže jako například uplácení, pomlouvání a šíření zavádějících informací.

ODPOVĚDNOST

 1. Profesní odpovědnost je pro něho prioritou a je vždy před osobními zájmy.
 2. Pracovní úspěchy obchodníka a výkonnost jsou hodnoceny podle jeho pracovních výsledků.
 3. Uvědomuje si, že je reprezentant zájmů zaměstnavatele, přebírá zodpovědnost za naplnění stanovených úkolů, za ochranu svěřeného majetku a povinnost maximalizovat očekávané podnikatelské výnosy.
 4. Řešení pro zákazníka vždy navrhuje na základě zjištěných požadavků, potřeb a priorit zákazníka, které ovšem musí vhodným způsobem generovat jak v zájmu zákazníka, tak také v zájmu vlastní firmy.
 5. Ke každé zakázce přistupuje s vědomím, že je schopen zakázku odborně a efektivně splnit sám nebo s odpovídající odbornou asistencí svých spolupracovníků nebo dalších dodavatelů.
 6. Uvědomuje si rizika a spoluzodpovědnost za případy, kdy zákazníka informuje nepravdivě o svém produktu a službě, případně zamlžuje důležité skutečnosti. Snaží se těmto případům předcházet nebo hledat jiná řešení.

SPOLUPRÁCE A PODPORA

 1. Aktivně sdílí své vědomosti, znalosti a zkušenosti s ostatními a nabízí informace a zkušenosti druhým.
 2. Osobně se angažuje při budování a udržování přátelských a kolegiálních vztahů se členy APO, partnery a všemi, kteří podporují tyto  hodnoty.
 3. Je tolerantní k lidem, k jejich individuálním odlišnostem. Citlivě a se zájmem přistupuje ke každému člověku.
 4. Podporuje nebo se aktivně podílí na tvorbě projektů pro všechny, kteří potřebují odbornou pomoc členů APO.

CELOŽIVOTNÍ ROZVOJ

 1. Usiluje o zvyšování své odborné kvalifikace a pracovních dovedností a hledá příležitostí pro jejich aplikaci do praxe.
 2. Udržuje si optimismus, nadhled a sebedůvěru, které jsou významným zdrojem jeho motivace.
 3. Podporuje rozvoj kreativity, hledá nové tvůrčí náměty na řešení existujících problémů a spoluvytváří atmosféru tolerantnosti vůči omylům při pokusu o realizaci něčeho nového.
 4. Celoživotně usiluje o sebezdokonalování svých osobních kvalit a hodnot.

BUDOVÁNÍ ZNAČKY PROFESIONÁLNÍ OBCHODNÍK

 1. Každý člen cítí svou hrdost na vlastní práci a je si vědom její role, smyslu a unikátnosti.
 2. Svým přístupem, vystupováním a jednáním dbá na zachování nejen své dobré pověsti a dobrého jména APO, ale je si vědom toho, že tím vším vytváří a posiluje dobrého jméno této profesi na trhu.
 3. Aktivně podporuje všechny příležitosti, které povedou k zvyšování prestiže profesionálního přístupu k zákazníkům.

projekty

BESST – Leonardo da Vinci

Co je projekt BESST?

Hlavní cíl projektu BESST je přenos a sdílení zkušeností v etických standardech obchodování mezi partnery  z těchto zemí: Česká republika (vedoucí partner), Bulharsko, Slovensko, Slovinsko a Německo (dva partneři).

Projekt chce dosáhnout partnertsví mezi organizacemi  v oblasti školení byznys etiky a komunikace ve vztahu zákazník a klient. Výstupem projektu je zvýšit povědomí o vzdělání v oblasti etiky obchodování mezi cílovými skupinami. jednotlivých partnerů. Spolupráce mezi partnery je podporována identifikací a rozvojem kódů chování v obchodním světě.

Hlavním cílem projektu je implementace tématu projektu na mezinárodních partnerských setkáních.  Vedlejším produktem je vytvoření e-learningové aplikace, která bude v oblasti etiky vzdělávat.  Výsledkem projektu bude zpráva, která bude shrnovat aplikované postupy, příklady dobré praxe a potencionální problémy, se kterými se setkali partneři v průběhu setkání. Všechny výstupy budou prezentovány na CD. Součástí e-learningové aplikace budou  kurzy, kterými přispěje každý z partnerů k dané tématice. Projekt bude trvat 2 roky, během nichž bude realizováno  5 mezinárodních setkáních v partnerských zemí a bude diskutován přenos zkušeností a know-how každého z partnerů.

Úkoly APO v projektu

Vývoj webových nástrojů a příprava lekcí ve spolupráci s partnery, příprava projektového plánu, příprava materiálů a projektových výstupů ve spolupráci s partnery, organizace Kick Off Meetingu v Praze, komunikace se všemi partnery za účelem plnění cílů projektu, pomoc a podpora u internetových lekcí, česko-anglické překlady.

Komunikace se všemi partnery v souvislosti s projektem v dosahování projektových úkolů a koordinace projektu. Všichni partneři se budou podílet na komunikaci a budou tak činit prostřednictvím emailu, telefonu nebo faxu. Odučené lekce budou sdíleny webovými nástroji a online webovým rozhraním.

Partneři v projektu a jejich témata

 • SLOVINSKO, Economic Institute Maribor, Soft Skills
 • NĚMECKO, Hospodářská komora Erfurt, Business Ethics and Soft Skills Necessary for Start-Up
 • NĚMECKO, Turyňský institut pro další vzdělávání, How to Learn Business Ethics and Soft Skills to Young Traders at Schools
 • SLOVENSKO, Linde Material Handling Slovenská republika, Ethics Code
 • BULHARSKO, National Center for Informational Service, Communication with Clients and Partners from Different Countries with the Aim to Understand Intercultural DifferencesSociální fundraising

 

Připravené kurzy lze nalézt na této stránce…

Sociální fundraising

Obsah stránky se připravuje.

 

eventy

 • snídaně
 • konference
 • jednání výkonné rady

kluby


 • Klub KAM

Klub Key Account Managerů (Klub KAM) je uzavřená skupina v rámci Asociace profesionálních obchodníků (APO). Seskupení se zaměřuje na obchod, výměnu kontaktů a velké projekty. Hodnotami členů jsou důvěryhodnost, otevřenost, ochota sdílení a profesionalita. Noví členové jsou přijímáni do klubu pouze na základě doporučení stávajícího člena.

Setkání klubu probíhají čtyřikrát ročně s důrazem na příjemnou neformální atmosféru, proto místy těchto schůzek bývají restaurace s dobrým jídlem a pitím. Každá schůzka členů Klubu KAM má vždy nosné téma. Samozřejmostí jsou pozvání pro různé profesionály z oboru, kteří se s členy klubu chtějí podělit o svůj příběh. Nedílnou součástí je výměna kontaktů a vizitek mezi členy. Vedle zmíněných osobních setkání lze využít i online pravidelnou komunikaci na sociální síti LinkedIn, kde je založena uzavřená skupina Klubu KAM (přímý link zde).

K běžným tématům konverzace mezi členy patří dotazy na potenciální kontakty (např. "Dělám na projektu firmy ABC, můžete mi někdo zprostředkovat kontakt s …?"), strategii (např. "Jak dostanete klíčové rozhodovatele na neformální akce?"), podněty k diskuzi (např. "Mám nápad k tématu, které by se mohlo týkat výběrových řízení ve státní a veřejné správě."), příspěvky (např. "Objevil jsem zajímavý zdroj pro analýzu zákazníka.“), pozvání (např. "Zvu vás na golfový turnaj na Karlštejně, mám dva vstupy zdarma."), doporučení (např. "Našel jsem profesionála v oboru komunikace na webu, doporučuji ho.“), odkazy na zajímavé materiály (např. "Posílám všem ukázku videa…“) a v neposlední řadě nabídky služeb a produktů.

Plánujeme otevřít tyto další kluby:

 • Klub retailu

 • Klub médií

eMagazine

Obsah stránky se připravuje.

publikace

 

analýza obchodníka – zákazníka

 

doporučená literatura

Michael Hammer, „Agenda 21“ 1.vydání, Praha 2002

Kniha patří mezi základní literaturu pro úspěšné manažery. Zabývá se klíčovými vztahy mezi podnikem a zákazníkem. Dr. Michael Hammer je jedním z nejvýznamnějších představitelů světového managementu, tvůrcem koncepce reengineeringu a v knize poodkrývá tajemství nejlepších a nejúspěšnějších podniků.

John P.Kotter, „Vedení procesu změny“ 1.vydání, Praha, 2000

Tento titul se věnuje vnitřním procesům v organizacích a nalezení takového vnitřního fungování, které bude procesně orientované na zákazníka

Philip Kotler, „Marketing management“  1. vydání,  Praha, 1992

Titul je základní marketingovou učebnicí. Popisuje základní principy fungování marketingu a je nejrozšířenější publikací o marketingu na světě. Prof. Philip Kotler je nejuznávanější světovou autoritou současného marketingu. Kniha  je velmi  zajímavá například v popisování chování konkurentů dle mnoha faktorů. Konkurence může být vedena mnoha cíli.

W.Chan Kim, Renée Mauborgne, „Strategie modrého oceánu“  1.vydání, Praha, 2006

Kniha se snaží ukázat cesty jak plout v modrých oceánech a vyhnout se oceánům rudým. Tedy, snaží se na základě jednoduchého systémového postupu ukázat možnosti, jak se pokusit uniknout konkurenci a odlišit se od ní.

Heribert Meffert, „Marketing Management“  1. vydání, Praha 1996

C.K. Prahaland, Venkatram Ramaswamy, „Budoucnost konkurence – spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem“ 1. vydání, 2005

Peter M.Senge, „Pátá disciplína, teorie a praxe učící se organizace“ 1. vydání, Praha 2007

Velmi náročná kniha určená vysoce vzdělaným a profesionálně velmi zdatným manažerům. Tento bestseller popisuje, jak se mohou organizace zbavit „poruch učení“, a to tím, že si osvojí strategie, jež uvolňují týmové úsilí a rozvíjejí nové způsoby myšlení. Vyjádřením nových schopností učící se organizace je pět disciplín: mentální modely, osobní mistrovství, společně sdílené vize, týmové učení a systémové myšlení.

Robert S.Kaplan, David P. Norton, „Balanced Scorecard – Strategický systém měření výkonnosti podniku“  4.vydání, 2005

Kniha ukazuje soubor nástrojů, které firmy potřebují pro vyhodnocování výkonnosti podniků.

Michael Armstrong, „Řízení lidských zdrojů“  8.vydání, 2002

Kniha je základní „učebnicí“ pro vrcholové manažery, protože ti jsou těmi opravdovými klíčovými personalisty. Je nejznámější knihou v oblasti práce s lidskými zdroji. Michael Armstrong byl sám personalistou zpočátku ve strojírenském odvětví, později ředitelem lidských zdrojů ve vydavatelské firmě.

Stephen P.Robbins, Mary Coulter, „Management“  7.vydání, Praha 2004

Obecně se dá říci, že ve většině kapitol je tato kniha spíše úvodem do jednotlivých problematik a popisuje pouze základní souvislosti.

Stefan F. Gross, „Vztahová inteligence“  3.přepracované vydání, Praha 2010

Stefan F. Gross je velmi uznávaným expertem v oboru komunikace se zákazníky. Kniha brilantně popisuje klíčovou důležitost při nastavování vztahů. Kniha popisuje to, co se ukazuje v posledním období jako nejdůležitější: sociální komunikaci mezi lidmi.

Stephen R.Covey, „7 návyků vůdčích osobností“, 1989

Dr. Covey je zakladatelem a předsedou Coveyho střediska vůdcovství, mezinárodní firmy s více než 250 pracovníky, která spolupracuje s několika tisíci organizacemi při zavádění vůdcovství založeného na principech.  Z této věty je zřejmé, kam kniha míří. Zaměřuje se na principy a návyky, které si potřebuje osvojit skutečný vrcholový manažer, který je lídrem, má charismatické vůdcovství založené na charismatickém chování, schopnosti strhnout lidi svým nadšením, je kompetentní při zaměření na úkoly, ale rovněž důvěryhodný při zaměření na vztahy, empatický, umí naslouchat, upřednostňuje princip win/win a využívá synergie. Stejně jako v případě knihy „Vztahová inteligence“ i zde se celou knihou prolíná myšlenka: schopnost komunikovat je nejdůležitější životní dovedností.

business point – diskuze obchodníků

Promiňte, nemáte právo na prohlížení tohoto příspěvku! Toto je součást členské sekce, která je viditelná po přihlášení.

Komentáře nejsou povoleny.