stanovy

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Asociace profesionálních obchodníků, o.s.

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)   Občanské sdružení Asociace profesionálních obchodníků, o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

(2)   Zakladateli sdružení jsou Ing. arch. Václav Šlapák, Jana Šlapáková, Mgr. Petra Grimová a PhDr. Jan Hauser.

 

Čl. 2

Název sdružení

(1)   Sdružení vystupuje pod názvem Asociace profesionálních obchodníků, o.s., ve zkratce APO.

 

Čl. 3

Sídlo sdružení

(1)   Sídlem sdružení je Klánova 28/492, 147 00 Praha 4.

 

Čl. 4

Založení a vznik sdružení

(1)    Sdružení je založeno dnem uzavření smlouvy o založení občanského sdružení a podpisu stanov.

(2)    Sdružení vzniká dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky.

 

Čl. 5

Trvání sdružení

(1)    Sdružení je založeno na dobu neurčitou.

 

Čl. 6

Cíl činnosti

(1)    Sdružení zejména usiluje o:

  • vytváření podmínek pro šíření a dobré jméno profesionálních obchodníků;
  • zavádění standardů v obchodní praxi;
  • vytváření podmínek pro systém vzdělávání a zavádění certifikace profesionálních obchodníků;
  • budování povědomí o schopnostech a možnostech profesionálního obchodníka;
  • prosazování etiky a morálky v oboru;
  • zvyšování kvality profesionálního vystupování členů sdružení;
  • prosazování zájmů všeobecně prospěšných pro subjekty, které zaměstnávají obchodníky;
  • prosazování zájmů členů sdružení;
  • umožnit zákazníkům se vyjádřit k práci obchodníků, komunikovat s nimi a analyzovat jejich spokojenost či očekávání.

(2)   Sdružení informuje své členy o své činnosti. Využívá připomínky a náměty členů.

(3)   Sdružení podle potřeby reprezentuje své členy v národních i mezinárodních organizacích, na vybraných konferencí a akcích.

 

Čl. 7

Členství ve sdružení

(1)    Členství ve sdružení je dobrovolné a výběrové.

(2)    Formy členství jsou:

a. individuální

ai. Profesní – představuje seskupení osob, které se aktivně zabývají obchodní činností po dobu nejméně 3 let.

aii. Volné – představuje skupinu osob, mají zájem o obchod a nesplňují podmínky pro vstup do Profesního členství.

aiii. Čestné – sdružuje významné osobnosti ve světě obchodu. Držitele tohoto členství schvaluje představenstvo na základě návrhu Výkonné rady.

aiv. Studentské – představuje skupinu studentů středoškoláků nebo vysokoškoláků  v denním studiu se zájmem o obchod.

av. Partnerské – představuje skupinu osob se zájmem o obchod, která se podílí na chodu sdružení a to pracovně nebo dotačně. Držitele tohoto členství navrhuje a schvaluje představenstvo.

b. skupinové – sdružuje právnické osoby zabývající se prokazatelně obchodní činností a ostatní organizace se zájmem o oblast obchodu.

(3)    Členem sdružení může být jen fyzická nebo právnická osoba, která:

a. souhlasí se stanovami sdružení, etickým kodexem, sdílí hodnoty sdružení a snaží se je dodržovat

b. na jejíž majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti ní zahájeno konkurzní řízení, návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku ani není v likvidaci,

c. plní řádně povinnosti členů vymezených kapitolou Čl. 7 Stanov.

(4)    O přijetí nového člena sdružení rozhoduje představenstvo na základě žádosti kandidáta, vyplněného členského dotazníku, jeho prezentace a podmínek členství stanovených stanovami sdružení.

(5)    Každý nový člen je povinen uhradit členský poplatek odpovídající typu členství ve výši platné ke dni přístupu ke sdružení do 30 dnů od přijetí za člena.

(6)    Členství ve sdružení zaniká

a. vystoupením člena ze sdružení na základě písemného oznámení o ukončení členství adresované prezidentovi  sdružení. K zániku členství dochází dnem doručení oznámení o ukončení členství.

b. rozhodnutím představenstva o vyloučení, pokud člen přestal splňovat podmínky členství nebo se provinil proti členským povinnostem.

c. neuhrazením členského příspěvku do 30 dnů od doručení písemné upomínky na adresu sídla člena.

d. smrtí člena sdružení nebo zánikem právnické osoby, která je členem sdružení.

e. zánikem sdružení.

(7)    Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení uhrazených členských příspěvků ani vstupního poplatku.

 

Čl. 8

Práva a povinnosti členů sdružení

(1)    Člen sdružení se účastní na činnosti sdružení přímo nebo u právnických osob prostřednictvím svého zástupce, pověřeného statutárním orgánem tohoto člena.

(2)    Člen sdružení má právo

a.       podílet se na činnosti sdružení.

b.      účastnit se valné hromady, kde může požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se sdružení. Valná hromada musí vysvětlení poskytnout, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Člen sdružení je dále oprávněn na valné hromadě uplatňovat své návrhy a protinávrhy.

c.       být informován o programu jednání valné hromady a má právo na kopii zápisu z jednání valné hromady.

d.      předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení.

e.      vyjadřovat se k činnosti sdružení.

f.        být pravidelně informován o činnosti sdružení.

g.       podílet se na praktické činnosti sdružení a využívat poradenskou a informační činnost sdružením zajišťovanou.

h.      účastnit se akcí pořádaných sdružením za zvýhodněných podmínek.

i.         užívat vhodným způsobem logo sdružení.

j.        využívat výhod, které poskytuje sdružení svým členům.

k.       prezentovat veřejně sdružení, pokud jeho forma členství je dle Čl. 7 odst. (2) bodu a. písm. aiii. nebo písm. av.

(3)    Člen sdružení je povinen

a.       dodržovat stanovy sdružení.

b.      platit členský příspěvek ve stanovené lhůtě a výši.

c.       aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy s posláním sdružení.

d.      svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.

e.      podnikat slušně, čestně a způsobem, jenž neohrožuje pověst sdružení a jejich členů.

f.        oznámit jakékoliv změny údajů v obchodním nebo živnostenském rejstříku týkající se člena.

(4)    Člen sdružení souhlasí, aby sdružení shromažďovalo a zpracovávalo evidenční údaje o svých členech. Tyto údaje mohou být zpřístupněny výhradně pro účely sdružení nebo v případech stanovených zákonem.

 

Čl. 9

Orgány sdružení

(1)    Orgány sdružení jsou:

a.       Valná hromada

b.      Představenstvo

c.       Prezident

d.      Výkonný ředitel

e.      Výkonná rada

 

Čl. 10

Valná hromada

(1)    Každý člen sdružení má právo účastnit se jednání valné hromady.

(2)    Do působnosti valné hromady náleží:

a.       volba a odvolání jednoho voleného člena představenstva ,

b.      stanovení výše ročního členského příspěvku a doby jeho splatnosti.

(3)    Valná hromada se koná alespoň jedenkrát ročně.

(4)    Valnou hromadu svolává představenstvo nejpozději 15 dnů před termínem konání valné hromady. Valná hromada se svolává pozvánkou ve formě doporučeného dopisu zaslanou všem členům sdružení, nebo osobním předáním pozvánky členovi sdružení, který je v takovém případě povinen převzetí pozvánky potvrdit podpisem.

(5)    Jednání valné hromady probíhá podle programu obsaženého v pozvánce na valnou hromadu.

(6)    Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů.

(7)    Každý člen sdružení má na valné hromadě jeden hlas.

(8)    Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů členů sdružení přítomných na valné hromadě.

(9)    O valné hromadě se pořizuje zápis. Vyhotovení zápisu zabezpečuje představenstvo do 30 dnů od ukončení valné hromady.

 

Čl. 11

Představenstvo

(1)    Představenstvo je statutárním orgánem sdružení, který řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem.

(2)    Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo výkonné rady.

(3)    Při své činnosti se představenstvo řídí stanovami sdružení a rozhodnutími valné hromady.

(4)    Představenstvo především:

a.       svolává valnou hromadu,

b.      schvaluje změny stanov,

c.       schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu, jakož i  rozpočet na finanční rok,

d.      navrhuje stanovení výše ročního členského příspěvku,

e.      rozhoduje o zrušení sdružení,

f.        vykonává usnesení valné hromady,

g.       vede seznam členů sdružení,

h.      činí jménem sdružení veřejná prohlášení,

i.         zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, záznamů a dalších zákonných povinností sdružení,

j.        rozhoduje o vyloučení člena sdružení,

k.       řídí činnost sdružení,

l.         volí a odvolává členy výkonné rady,

m.     volí, odvolává výkonného ředitele sdružení.

n.       rozhoduje o pracovněprávních záležitostech zaměstnanců asociace, zejména o jejich přijímání a propouštění,

o.      ukládá úkoly administrativním zaměstnancům asociace a kontroluje jejich práci.

(5)    Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a která je členem sdružení.

(6)    Představenstvo má 5 členů.

(7)    Čtyři zakladatelé sdružení jsou stálými členy představenstva.

(8)    Jeden člen představenstva je volen valnou hromadou. Funkční období tohoto člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.

(9)    Výkon funkce člena představenstva skončí dnem zvolení nového člena představenstva.

(10)   Stálý člen představenstva může ze své funkce odstoupit a určit svého nástupce z řad členů sdružení. Pokud svého nástupce neurčí, valná hromada zvolí nového stálého člena představenstva.

(11)   Představenstvo volí ze svého středu prezidenta asociace.

(12)   Představenstvo zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku.

(13)   Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech členů.

(14)   Představenstvo přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta asociace.

(15)   O průběhu zasedání představenstva se zapisuje zápis, který podepisuje prezident představenstva.

(16)   Představenstvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemně prostřednictvím faxu nebo dohodnutou elektronickou formou. V takovém případě se hlasující členové představenstva považují za přítomné.

(17)   Členové představenstva jsou zároveň členy Výkonné rady

 

Čl. 12

Prezident

(1)    Prezident APO je členem představenstva APO.

(2)    Prezident APO reprezentuje sdružení navenek, vytváří vize a cíle APO. Organizuje přípravy a zasedání valné hromady, představenstva, výkonné rady asociace a řídí jejich jednání.  O průběhu zasedání orgánů APO se zapisuje zápis, který podepisuje prezident sdružení.

(3)    V rámci svého pověření prezident řídí společně s výkonným ředitelem chod sdružení a realizuje jeho cíle a plány činnosti schválené představenstvem, výkonnou radou a valnou hromadou sdružení a za tuto činnost odpovídá představenstvu sdružení.

(4)    Prezidenta APO může v případě potřeby zastoupit v jeho funkci a jednat za asociaci výkonný ředitel, popřípadě kterýkoliv člen představenstva bud’ na základě prezidentova písemného zmocnění nebo na základě usnesení představenstva, výkonné rady  nebo valné hromady.

 

Čl. 13

Výkonný ředitel

(1)    Výkonný ředitel APO je členem APO.

(2)    Výkonný ředitel je jmenován a odvoláván představenstvem sdružení, na základě jmenování představenstvem zastupuje sdružení jako jeho zmocněnec v rozsahu svěřeném představenstvem.

(3)    V rámci svého pověření výkonný ředitel řídí společně s prezidentem chod sdružení a realizuje jeho cíle a plány činnosti schválené představenstvem, výkonnou radou a valnou hromadou sdružení a za tuto činnost odpovídá představenstvu sdružení.

 

Čl. 14

Výkonná rada

(1)    Výkonná rada  je orgánem , který připravuje podklady pro činnost představenstva a zároveň plní kontrolní funkci.

(2)    Výkonná rada zejména

                              a.    připravuje návrh změn stanov

                              b.    připravuje návrh účetní závěrky a výroční zprávy, jakož i  rozpočet na finanční rok

                              c.     připravuje podklady pro zasedání valné hromady a schůze představenstva

(3)    Členem Výkonné rady může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a která je členem sdružení.

(4)    Výkonná rada má 32členů. Výkonná rada se skládá ze Stálé výkonné rady o 16 členech, ostatních 16 členů tvoří Rozšířenou výkonnou radu (Tvůrčí skupinu).

(5)    Předmětem činnosti Stálé výkonné rady je organizace APO, komunikace s médii a veřejností, obchodní činnost, prezentační a publikační činnost a zajištění akcí APO.

(6)    Rozšířená výkonná rada  (Tvůrčí skupina) připomínkuje, doplňuje a kontroluje výstupy Stálé výkonné rady. Tři členové představenstva jsou zároveň členy Stálé výkonné rady (výkonný ředitel, prezident, volený zástupce valné hromady). Ostatní členové představenstva jsou členové Rozšířené výkonné rady (Tvůrčí skupiny). Zbylých 13 členů Stálé výkonné rady a 16 členů Rozšířené výkonné rady (Tvůrčí skupiny) volí a odvolává představenstvo, přičemž jejich funkční období je pětileté; opětovná volba je možná.

(7)    Výkonná rada se schází dle potřeby, minimálně však  jednou za6měsíců (stálá výkonná rada nejméně 5 krát ročně, tvůrčí skupina nejméně 2krát ročně).

(8)    Stálá výkonná rada je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň třetina všech jejich členů, tzn.6 členů Stálé výkonné rady.

(9)    Rozšířená výkonná rada je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň třetina všech jejich členů, tzn. 6 osob z Rozšířené výkonné rady.

(10)Výkonná rada je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech jejich členů.

(11)Výkonná rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výkonné rady. Každý člen výkonné rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas presidenta asociace.

 

Čl. 15

Jednání za sdružení

(1)    Jménem sdružení jedná a podepisuje představenstvo, a to vždy dva členové představenstva společně.

(2)    Podepisování za sdružení se uskutečňuje tak, že k názvu sdružení se připojí jméno a podpis osob uvedených v odst. 1 tohoto článku.

 

Čl. 16

Zásady hospodaření

(1)    Činnost sdružení je financována zejména:

a.       ze vstupních poplatků,

b.      z ročních členských příspěvků,

c.       z výtěžků z akcí sdružení, z plateb členů sdružení za služby poskytnuté jim sdružením,

d.      z darů a dotací.

(2)    Sdružení hospodaří na základě rozpočtu schváleného představenstvem .

(3)    Představenstvo zajistí po ukončení období sestavení účetní závěrky, kterou poté schvaluje na své schůzi.

(4)    Za hospodaření s prostředky sdružení odpovídá představenstvo sdružení.

(5)    O rozdělení příjmů sdružení rozhoduje představenstvo.

(6)    O způsobu úhrady ztrát sdružení rozhoduje představenstvo. Ztráty sdružení se přednostně hradí ze  zisku z předchozího období. Přestavenstvo může rozhodnout o tom, že ztráta sdružení bude hrazena z mimořádného členského příspěvku.

 

Čl. 17

Zrušení a zánik sdružení

(1)    Sdružení se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí představenstva o zrušení sdružení, jinak dnem, kdy rozhodnutí bylo přijato.

(2)    Po zrušení sdružení se provede likvidace sdružení.

(3)    Pro likvidaci sdružení se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.

(4)    Po skončení likvidace sdružení se provede vypořádání likvidačního zůstatku.

(5)    Podíl jednotlivých členů sdružení na likvidačním zůstatku určí představenstvo.

 

Čl. 18

Závěrečná ustanovení

(1)    Právní vztahy vyplývající ze stanov, vzájemné vztahy mezi členy sdružení související s jejich účastí ve sdružení, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř sdružení se řídí českými právními předpisy.

(2)    Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.

 

V Praze dne 28. prosince 2010

Přepracované a doplněné na základě schůze valné hromady dne 3. listopadu 2011, v Praze

Přepracované a doplněné na základě schůze valné hromady dne 15. února 2012, v Praze

 

Komentáře nejsou povoleny.